วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๙๕

วันนี้เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ตึกสัตวบาล
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

(ภาพจาก พระพิรุณ รับน้อง พ.ศ. ๒๔๙๖)

ตึกสัตวบาล

ห้องโถงชั้นบนตึกสัตวบาลเป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๕ ตึกนี้มีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ได้แก่ ตึกสัตวบาล เนื่องจากชั้นบนเป็นห้องสอนวิชาสัตวบาล ตึกเคมี เนื่องจากชั้นล่างเป็นห้องสอนวิชาเคมี และตึกขาว เนื่องจากทาสีขาว
(ภาพจาก เกษตรบัณฑิต ๒๕๐๑)


ทศวรรษที่ ๑