วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในการพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มีหลักฐานจากสูจิบัตรวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ แต่ไม่พบภาพถ่าย ภาพที่เก่าที่สุดที่หาได้คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปริญญาแรกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นภาพพระราชทานปริญญาบัตรเก่าที่สุดที่หาได้ในขณะนี้
(ภาพจาก รายงานประจำปี ม.ก. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๖)


ทศวรรษที่ ๑