วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระอริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มาทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนและทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการเสด็จฯ คราวนี้มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

กำหนดการ
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน
และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ โดยกระบวนรถยนตร์

เวลารายการ
๙.๐๐เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งบรมพิมาน โดยรถยนตร์พระที่นั่งไปอำเภอ บางเขน จังหวัดพระนคร
๙.๓๐รถยนตร์พระที่นั่งเทียบหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุ เสด็จพระราชดำเนิน เข้าพระอุโบสถ ทรงนมัสการพระพุทธสิหิงค์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา จบแล้วทรงพระราชปฏิสันฐานกับพระสงฆ์
๙.๕๐เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพลับพลาริมวัดพระศรีมหาธาตุด้านเหนือ ชาวนา ประมาณ ๕๐ คน แสดงการทำนาและชาวนาประมาณ ๓๐ คน แสดงการสีซ้อมข้าวถวาย ทอดพระเนตร
ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายของพื้นเมือง
เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ระเบียงพระอุโบสถ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนซึ่งมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรถยนตร์พระที่นั่ง
๑๑.๓๐ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวอาจารย์ ครูและ นักศึกษา อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกอาจารย์และครูเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อ ทรงพักสำราญพระอิริยาบทพอสมควรแล้ว อธิการบดีอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินทอด พระเนตรสถานที่และการสอนของมหาวิทยาลัย แล้วพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ นักศึกษา
๑๒.๓๐ เสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระอิริยาบท ขณะประทับเสวยพระกระยาหาร นักศึกษาบรรเลงดนตรีไทยถวาย
๑๓.๓๐คณะอาจารย์ ครูและนักศึกษาแสดงกิจการต่าง ๆ เที่ยวกับการเกษตรถวายทอด พระเนตร เช่น การต่อและตอนต้นไม้ การลอกปอ การผสมพันธุ์ไก่แบบวิทยาศาสตร์ การตอนไก่ การปลูกเห็ด ฯลฯ เสร็จการแสดงแล้วน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของและพืชพรรณต่าง ๆ
๑๕.๓๐เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนตร์พระที่นั่งกลับพระบรมมหาราชวัง
๑๖.๐๐ถึงพระบรมราชวัง

และทรงมีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ทศวรรษที่ ๑