เดือน วันที่
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
มกราคม
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
                 
   
เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
               
  ๑๓                  
เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมษายน ๑๘              
พระราชทานปริญญาบัตร
   
มิถุนายน ๑๗  
พระราชทานปริญญาบัตร
               
กรกฎาคม
พระราชทานปริญญาบัตร
                 
  ๑๑        
พระราชทานปริญญาบัตร
         
  ๑๔    
พระราชทานปริญญาบัตร
             
  ๑๖            
พระราชทานปริญญาบัตร
     
  ๑๗          
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๑๙      
พระราชทานปริญญาบัตร
         
พระราชทานปริญญาบัตร
สิงหาคม ๑๐                
พระราชทานปริญญาบัตร
 
พฤศจิกายน
ทรงปล่อยปลาพระราชทาน
                 

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม