วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๙

วันนี้เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ราชกิจจานุเบกษา)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
จัดที่ตึกห้องสมุดกลางเป็นครั้งสุดท้าย

(ภาพจาก วารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๔๙๙)


ทศวรรษที่ ๒