วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๓

วันนี้เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๐๑ - ๒๕๐๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(ราชกิจจานุเบกษา)

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รับพระราชทานปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ระหว่างวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๐๒ - วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตำแหน่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยของรัฐ อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ภาพจาก คู่มือนิสิต ๒๕๐๓)

ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้อ่านรายนามบัณฑิตคือ อธิการบดี นายอินทรี จันทรสถิตย์ ขณะนั้น ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร (สวมครุยนั่งซ้ายสุด)
(ภาพจากสำนักหอสมุด)

พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต (ภาพจาก ศ.บุญธรรม จิตต์อนันต์)

ทศวรรษที่ ๒