มกราคม ๑๓
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
มกราคม ๑๓                
เสด็จฯ เยี่ยมสวนสองแสน
 
  ๒๘              
พระราชทานเงินยืมแก่ ม.ก.
   
  ๒๙          
พระราชทานร้านส่วนพระองค์ในงานวันเกษตรแห่งชาติ
       
มีนาคม                  
รองอธิการบดีและนิสิตเข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน
  ๑๕                  
ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อต้นไม้
เมษายน ๑๖                
คณบดีคณะวนศาสตร์เข้าเฝ้าฯ
 
กรกฎาคม ๑๓      
คณบดีคณะวนศาสตร์ทูลเกล้าฯ ถวายต้นสาละ
           
  ๒๒    
ตัดสินข้อความสำหรับบรรจุเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ประจำม.ก.
             
  ๒๖
ทรงรับ ส.ม.ก. เข้าอยู่ในพระบรมราชูปภัมภ์
                 
สิงหาคม ๒๒                  
อธิการบดี อาจารย์และนิสิต ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
กันยายน ๑๑                  
ผอ.สถาบันค้นว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเข้าเฝ้าฯ
ธันวาคม
เกี่ยวกับ'ทุนอานันทมหิดล'
                 
 
พระราชทานทุนอุดหนุนแก่นิสิต
                 
  ๑๗      
พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์แก่ ม.ก.
           
  ๑๙
อาจารย์และนิสิตเข้าไปติดชื่อพรรณไม้ในวัง
                 
  ๒๖
อาจารย์และนิสิตเข้าไปปฏิบัติงานในวัง
                 

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.