เดือน วันที่
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
มกราคม ๒๘                  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
กุมภาพันธ์                
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
 
กรกฎาคม          
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๑๖                  
พระราชทานปริญญาบัตร
  ๑๘    
พระราชทานปริญญาบัตร
         
พระราชทานปริญญาบัตร
 
  ๑๙    
พระราชทานปริญญาบัตร
             
  ๒๐            
พระราชทานปริญญาบัตร
     
  ๒๑
พระราชทานปริญญาบัตร
                 
  ๒๓      
พระราชทานปริญญาบัตร
พระราชทานปริญญาบัตร
         
  ๒๖              
พระราชทานปริญญาบัตร(สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์)
   
สิงหาคม  
พระราชทานปริญญาบัตร
               
   
พระราชทานปริญญาบัตร
               

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม