วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖

เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร (ราชกิจจานุเบกษา)

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจงรัก ปรีชานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งบรรดาอาจารย์ ข้าราชการ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนโดยทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคในโอกาสที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๔๐ ปี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร์ แด่เจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สถานที่ประกอบพิธีคืออาคารสำนักหอสมุด
(ภาพจาก คณะวนศาสตร์)


ทศวรรษที่ ๕