เดือน วันที่
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
กุมภาพันธ์                
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงดนตรี
 
กรกฎาคม      
พระราชทานปริญญาบัตร
           
   
พระราชทานปริญญาบัตร
               
  ๑๐            
พระราชทานปริญญาบัตร
     
  ๑๕    
พระราชทานปริญญาบัตร
             
  ๑๖              
พระราชทานปริญญาบัตร
   
  ๑๘          
พระราชทานปริญญาบัตร
       
  ๒๐        
พระราชทานปริญญาบัตร
       
พระราชทานปริญญาบัตร
  ๒๒                
พระราชทานปริญญาบัตร
 
สิงหาคม
พระราชทานปริญญาบัตร
                 
กันยายน            
เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกรีฑาฯ
     
  ๑๙        
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         
พฤศจิกายน ๑๓                
ทรงดนตรี
 
  ๑๘                  
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงดนตรี
  ๒๘        
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงดนตรี
         
  ๒๙
ทรงปลูกต้นนนทรี ทรงดนตรี
         
ทรงดนตรี
     
  ๓๐  
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงดนตรี
     
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
ธันวาคม ๑๓    
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงดนตรี
             
  ๑๘  
เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               

ปุ่มสีต่างๆ จำแนกประเภทตามกิจกรรม