คณะผู้เยี่ยมชมหอประวัติ มก.

     นิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 53 จำนวน 16 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Inje University เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 53 จำนวน 12 คน     
     นิสิตจากมหาวิทยาลัย xi'an สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 53 จำนวน 20 คน     
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 53 จำนวน 20 คน     
     นิสิตจากโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 53 จำนวน 87 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิตจาก Utah State University เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 53 จำนวน 7 คน     
     Mrs.Ann M. watson และคณะบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 53 จำนวน 4 คน     
     โครงการฝึกอบรมนานาชาติ ปี 2553 หลักสูตร Sufficlency Economy เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 53 จำนวน 25 คน     
     โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 53 จำนวน 5 คน     
     นิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุ่นที่ 4 Spring 2010 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 53 จำนวน 10 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิต จาก University of Wisconsin-Milwaukee เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 53 จำนวน 13 คน     
     คณะจากงานขอบคุณน้ำใจ มอบให้ มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 52 จำนวน 8 คน     
     กองวิเทศสัมพันธ์ นำโครงการฝึกอบรมนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 52 จำนวน 15 คน     
     กรมประมง เยี่ยมชมเพื่อเป็นแนทางในการจัดตั้งหอประวัติกรมประมง เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 52 จำนวน 20 คน     
     กองวิเทศสัมพันธ์ Professor Matti Uusitupa, Rector, Univerity of Kuopio ประเทศฟีนแลนด์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 52 จำนวน 3 คน     
     ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 52 จำนวน 4 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University ประเทศญีปุ่น เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 52 จำนวน 16 คน     
     สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 52 จำนวน 10 คน     
     คณะอาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศญีปุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 52 จำนวน 6 คน     
     ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาไทยศึกษา วิทยาลัยราชชนนี เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 52 จำนวน 70 คน     
     ชุมนุมนิติศาสตร์สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมองค์การความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 52 จำนวน 90 คน     
     โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 52 จำนวน 165 คน     
     มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 52 จำนวน 3 คน     
     กองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น Mr.Hiroshi Tomita เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 52 จำนวน 8 คน     
     คณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee Institute of Agriculture (UTIA) USA รุ่นที่10 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 52 จำนวน 16 คน     
     โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา "ยุวเกษตรเรียนรู้ พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี" เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 52 จำนวน 65 คน     
     คณะแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระดับเอเซีย ครั้งที่ 10 จากมองโกเลีย เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 52 จำนวน 15 คน     
     ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 52 จำนวน 6 คน     
     รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และคณะจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 52 จำนวน 3 คน     
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 52 จำนวน 21 คน     
     โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา "ยุวเกษตรเรียนรู้ พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี" เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 52 จำนวน 65 คน     
     อาจารย์ มนัส กันตรรุฒ สำนักงานหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 52 จำนวน 2 คน     
     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Sufficiency Economy เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 52 จำนวน 35 คน     
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 51 จำนวน 20 คน     
     รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นำคณะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 51 จำนวน 16 คน     
     นิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ Kasetsart University Stusent Exchange Program (KUSEP) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 51 จำนวน 20 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 51 จำนวน 16 คน     
     กิจกรรม "Rally จักรยาน: เปิดตำนานเกษตรศาสตร์ เปิดสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ "Bike society" ขององค์การบริการ องศ์การนิสิต มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 51 จำนวน 60 คน     
     คณะอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยน จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 51 จำนวน 16 คน     
     คณะสัมมนาดูงานของหอจดหมายเหตุ มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 51 จำนวน 40 คน     
     คณบดี อาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 51 จำนวน 34 คน     
     โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.51 จำนวน 102 คน     
     โครงการฝึกอบรมนานาชาติ "Sufficiency Economy" เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 51 จำนวน 30 คน     
     คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 50 จำนวน 5 คน     
     โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 50 จำนวน 120 คน     
     โรงเรียนพหุภาษา มก. (ชลบุรี) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2550 จำนวน 7 คน     
     โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่-น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อาซาฮี นิชิ อิโต เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 50 จำนวน 14 คน     
     กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 50 จำนวน 6 คน     
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ญี่ปุ่น คณะเกษตร มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 50 จำนวน 32 คน     
     โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.50 จำนวน 116 คน     
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 17 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 50 จำนวน 150 คน     
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 16 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 50 จำนวน 150 คน     
     KU tour (บ.ซีสโก้ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 50 จำนวน 72 คน     
     มหาวิทยาลัยมหาสารคราม เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 50 จำนวน 20 คน     
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 50 จำนวน 150 คน     
     กลุ่มนิสิตอาสาสมัครการสังคมสงเคราะห์/อบก.มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 50 จำนวน 105 คน     
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 จำนวน 150 คน     
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 จำนวน 5 คน      รูปที่ 1    รูปที่ 2   
     สมศ.และสำนักประกัน คุณภาพ มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 จำนวน 5 คน      รูปที่ 1    รูปที่ 2   
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 9 คน      รูปที่ 1   
     อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549      รูปที่ 1   
     โครงการปริญญาตีการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 จำนวน 85 คน      รูปที่ 1   
     ค่ายเยาวชนไทย ก้าวไกลไปกับไอซีที เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 จำนวน 15 คน      รูปที่ 1   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 จำนวน 6 คน      รูปที่ 1   
     คณะจากมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ ประเทศลาว เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 จำนวน 5 คน      รูปที่ 1   
     กลุ่มนิสิตอาสาสมัครสถานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารองค์การนิสิต เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 จำนวน 100 คน      รูปที่ 1   
     จากกรมวิชาการเกษตร นำชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 จำนวน 7 คน      รูปที่ 1   
     หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 จำนวน 30 คน      รูปที่ 1   
     คณะอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 จำนวน 36 คน      รูปที่ 1   
     โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2548      รูปที่ 1   
     คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548      รูปที่ 1   
     ไร่สุวรรณ นำคณะชาวมาเลเซีย จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548      รูปที่ 1   
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 จำนวน 141 เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548      รูปที่ 1    รูปที่ 2    รูปที่ 3   
     โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 8 จำนวน 130 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548      รูปที่ 1   
     สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548      รูปที่ 1   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548      รูปที่ 1    รูปที่ 2   
     คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อาซาฮิ นิชิ รุ่นที่ 12-13 จำนวน 13 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547      รูปที่ 1    รูปที่ 2    รูปที่ 3   
     นิสิตโครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547      รูปที่ 1    รูปที่ 2    รูปที่ 3   
     ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547      รูปที่ 1   
     จากกิจกรรมน้องต้านภัยยาเสพติด ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ เข้าเยี่ยมชม วันที่ 19 มีนาคม 2547 จำนวน 120 คน      รูปที่ 1    รูปที่ 2    รูปที่ 3   
     กลุ่มคนสร้างป่า องค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแรลลี่จักรยาน “รัก KU ถีบรอบ KU” ครั้งที่ 3 ตอน “จักรยานข้าใครอย่าตบ” รวม 60 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2547      รูปที่ 1    รูปที่ 2   
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาก เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546      รูปที่ 1   
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546      รูปที่ 1   
     องค์การบริหารองค์การนิสิตพาคณะโครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา “ศึกษาสัมพันธ์” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546      รูปที่ 1   
     ชมรม มก.อาวุโส จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546      รูปที่ 1   
     นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะจากกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546      รูปที่ 1   
     โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546      รูปที่ 1   
     นักศึกษาฝึกงานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546      รูปที่ 1   
     คณะทัวร์จากทบวงมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546      รูปที่ 1