ข่าวสารหอประวัติ มก.

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหอจดหมายเหตุ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นั้น ได้ปรับสถานภาพและสังกัดของหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นภารกิจในกำกับของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น ข่าวสารหอประวัติ มก. จึงได้ไปเสนอร่วมกับหอจดหมายเหตุ มก. จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2549
..................................................................................................
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2548
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2548