รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0997
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-142
  ผู้บริจาค     กองการเจ้าหน้าที่
  วันที่บริจาค     22 ธ.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498-2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.