รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0996
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-141
  ผู้บริจาค     รศ.อรจิต ภูแพ
  วันที่บริจาค     14 ธ.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ ปกิณกะ ร.๕  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.