รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0995
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-122
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ธ.ค. 47  
  รายการ     วารสารนนทรี ปีที่ 49 ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0995.docclose windows.