รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0994
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-121
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ธ.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ นนทรีสีทอง 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.