รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0987
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0987/2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     12 พ.ย. 47  
  รายการ     พระนามาภิไธย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีวรราชาทิดามาศ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.