รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0960
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-99
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสารนนทรี ปีที่ 49 ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 45, ก.ค.-ก.ย. 45, ต.ค.-ธ.ค. 45 ปีที่ 50 ฉบับ ม.ค. – มี.ค. 46  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0960.docclose windows.