รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0959
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-98
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     28 ต.ค. 47  
  รายการ     วารสารนนทรี ปีที่ 48 ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 44, ก.ค. –ก.ย. 44, ต.ค.-ธ.ค. 44 ปีที่ 49 ฉบับ ม.ค.-มี.ค. 45  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0959.docclose windows.