รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0956
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-30
  ผู้บริจาค     น.ส.ตรุณี เธียรฐิติธัช
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 47  
  รายการ     ภาพถ่าย ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.