รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0955
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-30
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     4 ส.ค. 47  
  รายการ     CD บวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 47  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0955.docclose windows.