รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0954
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภอ-11, F4
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     4 ส.ค. 47  
  รายการ     ภาพถ่ายบวงสรวงพระพิรุณ 19 ก.ค. 47 พร้อมฟิล์ม  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.