รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0952
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-134
  ผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.