รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0950
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-132
  ผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ คืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน ศ.ระพี สาคริก  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.