รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0948
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-96
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     2 ก.ค. 47  
  รายการ     วารสาร ส. มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2547  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0948.docclose windows.