รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0944
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-74
  ผู้บริจาค     นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
  วันที่บริจาค     24 มิ.ย. 47  
  รายการ     บัตรสมาชิก ร้านสหกรณ์ มก. นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0944.docclose windows.