รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0941
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546(ป)
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     23 มิ.ย. 47  
  รายการ     หนังสือ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.