รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0938
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0938/2547
  ผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี
  วันที่บริจาค     17 มิ.ย. 47  
  รายการ     เสื้อของ ดร.สง่า สรรพศรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0938.docclose windows.