รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0936
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0936/2547
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     10 มิ.ย. 47  
  รายการ     กระเป๋าบัณฑิตยุคใหม่ KU 63  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.