รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0931
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0931/2547
  ผู้บริจาค     นายจุมพฏ ไพเมือง
  วันที่บริจาค     23 เม.ย. 47  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU54  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.