รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0921
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-29
  ผู้บริจาค     ฝ่ายประยุกต์ฯ
  วันที่บริจาค     2 เม.ย. 47  
  รายการ     VCD บันทึกภาพงาน 60 ปี ที่สรรค์สร้าง ให้สังคม ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.