รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0916
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-26
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     15 มี.ค. 47  
  รายการ     CD ดูงาน Agropolis Museum ปารีส มองมิวลิเอ้อ 6-10 มีนาคม 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0916.docclose windows.