รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0915
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-25
  ผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่บริจาค     15 มี.ค. 47  
  รายการ     CD รายการประทีปปริทรรศน์ ตอน ผ่าเผ่าไท อาจารย์อรไท ผลดี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0915.docclose windows.