รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0913
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-29
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     9 มี.ค. 47  
  รายการ     ภาพถ่ายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธุ์ หลวงอิงคศรีกสิการ และ อีก 2 ท่าน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.