รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0909
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0909/2547
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     12 ก.พ.47  
  รายการ     เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทรงสำเร็จการศึกษา 19 กรกฎาคม 2522 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.