รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0908(2)
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-127
  ผู้บริจาค     นายพินิต สุวรรณะชฎ
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 47  
  รายการ     หนังสือข้าพเจ้ากับงานปฏิรูปที่ดิน ของนายพินิต สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ปี  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0908(2).docclose windows.