รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0908
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-125
  ผู้บริจาค     นายพินิต สุวรรณะชฎ
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 47  
  รายการ     หนังสือการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0908.docclose windows.