รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0906
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-22
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ การทำประชาพิจารณ์ โรงแรมทราวดี/ปราจีนบุรี (งานปีใหม่ 2544 สวพ.มก.)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0906.docclose windows.