รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0905
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-21
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ กิจกรรมกีฬาสี 2543 สวพ. มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0905.docclose windows.