รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0903
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-19
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ งานพัฒนาตึก 19 มิ.ย.  
  จำนวน      
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0903.docclose windows.