รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0902
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-18
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ 20 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา โฆษณา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0902.docclose windows.