รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0901
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-17
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ งาน 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 2 ต.ค. 2541 (เฉพาะการแสดงบนเวที)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/0901.docclose windows.