รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0900
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-16
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ 20 ปี สืบสานงานวิจัยให้แผ่นดิน 20 ต.ค. 41 ม้วน 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0900.docclose windows.