รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0898
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-14
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ การแสดงชุด เปาบุ้นจิ้น วันปีใหม่ 2538  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0898.docclose windows.