รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0895
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-11
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ การแสดง “ทีมวัยโรย (มากกว่า 40 ปี)” แสดงวันปีใหม่ 2537 24 ธ.ค. 36  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0895.docclose windows.