รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0894
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-10
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     วีดิโอ สถาบัน 34 กิจกรรมบันเทิงสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0894.docclose windows.