รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0883
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     10-2520-2521
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 47  
  รายการ     หนังสือ ประเมินผลงานโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2520-2521  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.