รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0880
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-70
  ผู้บริจาค     น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล
  วันที่บริจาค     19 ม.ค. 47  
  รายการ     บัตรยืมหนังสือของหอสมุดกลาง มก. ของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0880.docclose windows.