รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0879
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-69
  ผู้บริจาค     น.ส.ดวงพร วิเศษบัณฑิตกุล
  วันที่บริจาค     19 ม.ค. 47  
  รายการ     บัตรประจำตัวนิสิตของนายสุรพล ศุภนำพา (2519-2520)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0879.docclose windows.