รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0878
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-121
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ม.ค. 47  
  รายการ     เอกสาร แนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.